Regulamin - Ogólne Warunki Współpracy

OWW - Ogólne warunki współpracy ABC Wyposażenia z dnia 01.03.2023

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne warunki współpracy („OWW”) określają zasady zawierania pomiędzy ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski SP. J.  z siedzibą w Katowicach, ul. J. Baildona 24C lok. 25 (zwanaym dalej „Sprzedającym”),
a podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą , przedsiębiorstwami, urzędami, gminami, wspólnotami, stowarzyszeniami, placówkami edukacyjnymi („Klient”) umów sprzedaży rzeczy ruchomych („Towarów”), na potrzeby dalszej sprzedaży bądź własne, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego ABC Wyposażenia, dostępnego pod adresem internetowym www.sklepabcwyposazenia.pl. Sklep nie prowadzi sprzedaży detalicznej. 

2. Właścicielem sklepu internetowego www.sklepabcwyposazenia.pl („Sklep internetowy”) oraz praw autorskich do treści tam prezentowanych, jest Spółka ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski SP. J.  z siedzibą w Katowicach, ul. J. Baildona 24C lok. 25, KRS 0000601952, NIP: : 6342856894, REGON 363733550, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 PLN w całości opłacony. 

3. Ilekroć w OWW jest mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162), a także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (z wyłączeniem Konsumentów). 

4. Ilekroć w OWW jest mowa o Formularzu Rejestracji należy przez to rozumieć Usługę dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Produktów. 

5. Ilekroć w OWW jest mowa o Formularzu Zamówienia należy przez to rozumieć usługę dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Produktów. 

6. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.). 

7. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejsze OWW są regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 21017 r., poz.1219 z późn. zm.). OWW skierowane są do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień OWW. 

8. Warunkiem korzystania z usług prezentowanych w sklepie internetowym jest każdorazowe zapoznanie się z niniejszymi OWW i ich akceptacja. 

§2 Składanie zamówień

1. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. 

 

2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień. 

3. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Produktu. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres email. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia. 

4. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu. 

5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

6. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. 

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią OWW. 

8. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty email. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów. Klient ma 24 godziny na wprowadzenie ewentualnych zmian, uwag lub pisemnej rezygnacji z zamówienia. Po tym czasie złożone zamówienia nie podlega anulacji i jest wiążące.  

9. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres handlowy@abcwyposazenia.pl.

10. Zdjęcia produktów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów. Indywidualne ustawienia komputera (w tym kalibracja monitora) mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). 

§3 Warunki dostawy

1. W przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności termin zapłaty wynosi do 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury pro-forma. Brak zapłaty w wymienionym terminie powoduje anulację zamówienia. Dostawa następuje w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia wysłanym na wskazany przez Klienta adres poczty email, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty. 

2. Dostawa zamówionych i dostępnych Produktów realizowana jest w terminie określonym w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Proponowane metody dostawy oraz ich koszty zależą od rodzaju zamówionego produktu i zostaną one określone po złożeniu zamówienia w przesłanym potwierdzeniu zamówienia na wskazany przez Klienta adres poczty email, aby zagwarantować jak najlepsze terminy dostawy. Dostawa może być podzielona na kilka przesyłek.

3. W sezonie terminy dostaw mogą ulec zmianie o czym informujemy Klientów indywidualnie drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

4. Produkty dostarczane są bez dodatkowej usługi wniesienia i rozładunku. Wniesienie i rozładunek towaru pozostaje po stronie Klienta. 

5. Zamówienia o wartości powyżej 5000 zł brutto, dostarczane są na koszt Sprzedającego. 

6. W przypadku chwilowej niedostępności części zamówionych przez Klienta produktów, Sprzedający niezwłocznie dośle Towar na swój koszt. 

7. Faktura VAT wysyłana jest droga elektroniczną na podany przez Klienta adres email. . 

8. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 

9. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika Sprzedający prosi o bardzo wyraźne zaznaczenie tego faktu na formularzu zamówienia. 

10. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.

§4 Sposoby zapłaty

1. Formą płatności jest płatność w formie przelewu bankowego. Dane bankowe: ING Bank Śląski S.A., numer rachunku: 02 1050 1214 1000 0092 2214 4025. 

2. Forma płatności (przelew/przedpłata) określona jest w potwierdzeniu zamówienia wysłanym przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta adres email. 

3. W celu uzgodnienia indywidualnych warunków płatności prosimy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sprzedającego. 

§5 Ceny

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT) i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy oraz opcjonalnie kosztów montażu. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego, a leżących po stronie producentów, importerów, dostawców lub dystrybutorów (m.in. zmiana kursu walut, zmiana cen surowców, materiałów, kosztów transportu) nastąpi zmiana cen sprzedaży, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przy czym nowe ceny zostaną niezwłocznie podane do wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie Sklepu Internetowego. W takim przypadku, nowe ceny podane na stronie Sklepu Internetowego, zastępują dotychczasowe ceny podane w niezaakceptowanych do momentu zmian ofert. 

3. Dodatkowe płatności związane są z zakupem produktów obejmują koszty dostawy (transportu), o których mowa w § 3 Regulaminu oraz opcjonalnie koszty montażu mebli, o których mowa w § 6 Regulaminu. 

§6 Montaż mebli

1. Ceny mebli skalkulowane są jako meble do samodzielnego montażu. Dostarczane są one w częściach. Przy zamówieniu mebli można zamówić również ich montaż za dodatkową opłatą. 

2. Montaż należy wykonywać w oparciu o załączoną / dodaną instrukcję montażu dostarczonego Towaru wyłącznie elementami montażowymi załączonymi do niego. Jeśli klient zauważy, iż w paczce nie ma instrukcji prosimy o informację na maila handlowy@abcwyposazenia.pl, instrukcja zostanie dosłana mailowo najszybciej jak to będzie możliwe.

§7 Jakość i gwarancje

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i najwyższej jakości. 

2. Gwarancja udzielana jest na okres 12 lub 24mcy liczone od momentu otrzymania dokumentu potwierdzającego zakup produktu. 

3. Gwarancją Producenta nieobjęte są:
a) uszkodzenia wynikające z niewłaściwego samodzielnego transportu, rozładunku lub przenoszenia Towaru, 

b) uszkodzenia powstałe w wyniku samodzielnej ingerencji w Towar (uszkodzenia mechaniczne, lub błędy w montażu – montaż niezgodne instrukcją)

c) uszkodzenia spowodowane konserwacją, użytkowaniem i przechowywaniem Towaru niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego, 

d) niezamierzone przez Producenta zmiany w odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano Towar, a w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem), gdzie drobne różnice nie są wadą Towaru, a wynikają ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad drewna, dotyczy także różnic spowodowane różną datą partii produkcyjnych, 

e) uszkodzenia wynikające z samodzielnego, błędnego montażu. 

4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, na zasadzie art. 558 Kodeksu cywilnego.

§8 Warunki reklamacyjne

1. Dokonując odbioru przesyłki, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie lub/i Produkt nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli opakowanie lub/i Produkt posiadają uszkodzenia, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, spisując wraz z kurierem/kierowcą protokół szkody, zawierający opis szkody, datę i podpis kuriera/kierowcy. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie (w terminie 3 dni) powiadomić Sprzedającego, pod rygorem utraty prawa do reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia przez Sprzedającego reklamacji jest przesłanie kopii dokumentu dostawy ze sporządzoną w obecności kuriera/kierowcy adnotacją dotyczącą uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń bądź utraty przesyłki w transporcie. 

2. W przypadku skorzystania z prawa reklamacji należy przesłać na adres m.olearczyk@abcwyposazenia.pl  opis uszkodzień wraz ze zdjęciami oraz dowodem zakupu (fakturą). Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu po wykryciu wady Towaru – (maksymalnie do 7 dni, jeśli wada jest widoczna) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 

3. Sprzedający ma prawo do 30-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru, a o podjętych czynnościach niezwłocznie poinformuje Klienta. 

4. Omyłkowo zamówiony Towar lub Towar, który się Klientowi nie podoba, Sprzedający przyjmie ewentualnie z powrotem na podstawie odrębnej umowy z Klientem w ciągu 10 dni, pod warunkiem jednakże, że Towar jest nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu. Koszt wysyłki zwracanego Towaru pokrywa Klient. Z możliwości zwrotu wyłączone są programy komputerowe, jeśli zostały one rozpakowane przez Klienta oraz  Produkty wyprodukowane na specjalne zamówienie Klienta (np. meble w tym krzesła i ławki, , place zabaw, szafy i meble metalowe, wykładziny, tablice z liniaturą, gabloty, personalizowane tablice informaczyjne i plansze). 

5. Reklamacje dotyczące wyłącznie ilości dostarczonego Towaru powinny zostać zgłaszane przez Klienta w terminie 3 daty wydania Towaru, pod rygorem utraty prawa do reklamacji. 

6. Sprzedający dopuszcza możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni kalendarzowych. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Produktów, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

7. Zwracany w tym trybie Towar musi być w pełni kompletny, nie może nosić śladów montażu lub używania świadczących o innym wykorzystywaniu, niż tylko do celów jego sprawdzenia i powinien zostać opakowany i zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. 

8. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstępując od umowy Klient odsyła Towar na wskazany adres przez Sprzedającego, a Sprzedający dokonuje weryfikacji w myśl pkt. 7 powyżej. Po stwierdzeniu zgodności z regulaminem Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny. Klient pokrywa koszty związane z prawidłowym zabezpieczeniem i odesłaniem Towaru do Sprzedającego. 

9. Z możliwości zwrotu wyłączone programy komputerowe, jeśli zostały one rozpakowane przez Klienta. Wyłączone są również towary wyprodukowane na specjalne zamówienie Klienta (np. meble, place zabaw, szafy i meble metalowe, wykładziny, tablice z liniaturą, gabloty). 

10. W przypadku gdy dostarczony Towar jest niezgodny z zamówieniem należy niezwłocznie dokonać zgłoszenia nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu dostawy. W przypadku zamówień mebli dokonanie montażu uważa się za przyjęcie Towaru bez zastrzeżeń czyli zgodnie z zamówieniem Klienta. 

11. W związku z globalnym wybuchem pandemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19) oraz sytuacją geopolityczną na świecie, rozumianej jako działanie siły wyższej, Sprzedający jako dystrybutor sprzętu interaktywnego i komputerowego (m.in. monitorów interaktywnych, projektorów, laptopów) zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, w zależności od decyzji producenta lub serwisu gwarancyjnego. W takim przypadku, Sprzedający poinformuje Klienta o planowanym terminie rozpatrzenia reklamacji, uwzględniając okres dostawy części zamiennych i usług serwisowych, przy czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powyższe opóźnienie. Klient akceptuje możliwe opóźnienia oraz zrzeka się wszelkich roszczeń i pretensji z tego tytułu (np. kar umownych). Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że okoliczności  te stanowią nadzwyczajnie, zewnętrzne zdarzenie, niemożliwe do przewidzenia i którego skutkom nie można było zapobiec. 

§9 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, („Rozporządzenie” lub „RODO”) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski SP. J.  z siedzibą w Katowicach, ul. J. Baildona 24C lok. 25, KRS 0000601952, NIP: : 6342856894, REGON 363733550, [dalej jako „Spółka” lub „Administrator”]. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e- mail: biuro@abcwyposazenia.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego Zamówienia oraz zawarcia umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i zgodny z prawem. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych mogą być: 

a) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

b) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed jej zawarciem, wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

c) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, wskazane w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

d) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, wskazane w ar t. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane tak długo, jak długo będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3 i 5 powyżej albo do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia oraz umowy, ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości prawidłowej realizacji Zamówienia. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

§10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWW. Klient dokonując zakupów w Sklepie, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją OWW i jej akceptacji.  Zmiany OWW nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu. 

2. Zmiana OWW zostanie również przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail. Klient zostanie poinformowany o zmianie OWW z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Spory wynikające ze stosowania niniejszych OWW i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.nr 43 poz. 296 ze. zm.). 

4. W sprawach nieregulowanych niniejszymi OWW stosuje się przepisy: 

a) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), 

b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), c) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), d) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl