Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

- ABC WYPOSAŻENIA Majętny Bieńkowski Spółka Jawnaz siedzibą pod adresem: 40 – 115 Katowice, ul. Johna Baildona 24C lok.25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000601952, posiadająca NIP 634-285-68-94, REGON 363733550.

 

2. Pani/a dane przetwarzane będą w celach:

- związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach E-Sklepu (sklepu internetowego), transakcjami dokonywanymi droga elektroniczną (e-mail) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych  i marketingowych.

 

3. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/a danych osobowych są:

- art. 6 ust. 1 lit. a  RODO w celu:

a)   marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,

b) dokonywania wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności Krajowego Rejestru Długów lub zawarte w bazie danych Administratora,

 

art. 6 ust. 1 lit. RODO, w celu:

a)   związanym z realizacją transakcji dokonywanej w ramach sklepu internetowego Administratora,

b)  podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

c)   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu:

a)   marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,

b)  dochodzenia roszczeń i ich zabezpieczenia,

c)  organizowania konkursów oraz akcji marketingowych.

 

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:

- banki, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję otrzymywaną, dostawcy, biura informacji gospodarczej, jak również podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

 

 

5. Pani/a  dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

6. Administrator nie będziestosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

7. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia  w Sklepie Administratora i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora oraz na podstawie zgody Pani/a – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 

8. Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

9. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAKŻE ICH NIEPODANIE BĘDZIE SKUTKOWAŁO NIEMOŻNOŚCIĄ REALIZACJI TRANSAKCJI W SKLEPIE ADMINISTRATORA. NIE DOTYCZY TO PRZETWARZANIA DANYCH DLA CELÓW MARKETINGOWYCH I HANDLOWYCH, KTÓRE DOKONYWANE JEST TYLKO W PRZYPADKU DOBROWOLNEGO WYRAŻENIA ZGODY.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl